در دایره قسمت ، ما نقطه تسلیمیم ----- لطف آنچه تو اندیشی ، حکم آنچه تو فرمایی
 

آفاق را ز نور منور کند علی

بی جبرئیل کار پیمبر کند علی

 

 

جینیسم همانند بودا از بیان دنیای بعد از مرگ و تقدس برای عباراتی چون خداوند تفره رفت جینیسم نیز همانند بودا یک شاهزاده بود که راه و روشی برای رسیدن به آرامش و ابدیت معرفی کرد.

عقاید او مشابه عقاید ما هاویرا بود ناتا پرتاوهامانا که در میان جنیسمیان به ما ها ویرا یا قهرمان بزرگ یا جینا در معنای فاتح شهرت داردپسر دوم سید هارتا فرمانروای که به سال 540 قبل میلاد باز می گردد در ایلت بهار در شهر پانتا به دنیا آمد .

عدهای او را دارای همسر و گروهی مجرد خوانده اند اما به نظر بنده او دارای 1 فرزند پسر نیز می باشداو در سن 28 سالگی زندگی مجلل خود را رها می کند و به شکل گدای مرتاضی در می آید.

و در این شکل سالها به دنبال رستگاری و آرامش از دور تسلسل مرگ و زندگی می رود و در آغاز روش پارسوا را که او را در روایات 23 معلم بشر می دانند ادامه میدهد اماپس از 12 سال که همچون ولگردان تمامی ایالات را می گردد همه نوع سختی را بر خود روا می دارد به اشراق می رسد .

او پس از چند ماه از آغاز ریاضت خود تنها جامه خود را نیز از تن به در می کند و برای تمام عمر برهنه زندگی می کنداو نه به امور دنیایی و نه به مادیات علاقه ای نداشت حتی به دنبال دنیای دیگر و اشتیاق سعادت در آن نبودنه برای او مرگ اهمیتی داشت و نه زندگی در هیچ شهری بیش از 5 روز نمی ماند و در هیچ دهی بیش از 1 شب اقامت نمی کرد از مردمان و هم صحبتی با آنها پرهیز می کرد و همیشه در افکارش غوطه ور بود او تنها در هنگام بارندگی در شهر توقف می کرد و آن هم به این دلیل بود کهدر هنگام بارندگی حشرات در جاده ها پرا کنده بودند مبادا که آنها را لگد مال کند.

بر طبق روایات مقدس جین ها ناتو پاتا در سال سیزدهم ریاضت به نیروانا یا تکامل در اصطلاح کواتا دست یافت و به مردم خود بازگشت و به تبلیغ روش سعادت خود مشغول شد .

به عقیده او علت تمام بدبختی های انسان در اتصال بشر به جسمش است و راه رها سازی بشر و رسیدن به نیروانا تنها با فشار و شکنجه جسم و خواسته های مادی حاصل می شود.

او فرموده " قانون برجسته جینی ها را همانگونه که هست از من فراگیر تقلب و فریب حرص و آز خشم وغرور آدم عاقل باید از همه اینها اجتناب کند اگر او را بزنند نباید عصبانی شود اگر دشنام گویند نباید احساساتی شود با یک فکر آرام و متین باید همه چیز را تحمل کرد و سر و صدای بیهوده راه نینداخت "

نهایت مقصود وی اشاعه راهی برای رسیدن به نیروانا و رهایی از تسلسل حیات و مرگ و آرامش بود.

تفاوت آن با هندو و بودا : آنها اعتقاد دارند که در جهان تعداد زیادی مو جودات زیروح و غیر زیروح وجود دارند که هر یک تعدادی صفات خاص دارند و حقیقت ماهیت اجسام بیرون از حد شعور ماست ولی از آنجا که تعداد این ارواح نامتناهی است عده ای به اجبار وارد وارد دور تناسخ و زندگی می شوندقسمتهایی از جهان نامتناهی است و هر جهانی روزی در نشیب است و دنیایی دیگر برای تکامل دوباره ساخته می شود که در واقع او گفت ما 5 امین دوره هستیم (از مولا علی پرسیدند که قبل از آدم و حوا چه بوده است ؟ فرمودند آدم و حوا . پرسیدند قبل از آن ؟ فرمودند آدم و حوا و بعد از چندین بار پرسش فرمودند نپرسید که جواب همه آدم و حواست و گفتند در نهایت قبل از همه این آدمها و حواها ؟ فرمودند ما بودیم"

او می گفت تنها ارواحی که در غالب جسمانی نیستند از حقیقت خلقت آ گاه هستند و از همه جهانها آگاهی دارند و از نظر او ارواح در 5 طبقه هستند:

1:ارواح اجسامی که تنها شامل حس لامسه هستند مانند زمین درخت

2: ارواح اجسامی که تنها لامسه و ذائقه دارند

3:ارواح اجسامی که از 3 حس لامسه بویایی و ذائقه بهره مندند مانند حشرات

4:ارواحی دارای 4 حس لامسه ذائقه بویایی و بینائی مثل پروانه

5:موجوداتی دارای 5 حس که خود در 4 دسته : موجودات شریر موجودات سطح بالا انسان و ارواح بهشتی هستند

در انتقال ارواح در بین سطوح آنها هم کارما را بهترین دلیل حلولهای مختلف می دانندو معتقدند هر اندیشه یا حرکت و فکری باعث ایجاد اثری است که یا در این زندگی یا در تناسخ خود را نشان می دهد

اما کارما را قبلا" توضیح دادم تسلسل علت و معلول و تاثیر آن در به وجود آمدن حوادث متوالی را قانون کارما می گویند.

جینیسم کارما را همچون لایه ای خاک می داند که هر چه قدر این لایه ضخیم تر باشد زندگی در مراحل پست تر معنوی انجام می شود برای رسیدن به رستگاری فرد باید از ضخامت کارما کاسته تا روح بتواند با آسودگی در مسیر معنویت حرکت کند و در آخرین مرحله روح دچار آزادی کامل و رسیدن به نیروانا میشود.

جینا هیچ گونه جبر یا خدایی را به اسم نمی شناسد و از ادعیه بین انسان و خدا دوری میکند" انسان تو خودت دوست خودت هستی به دنبال دوستی ورای خودت نباش"

در واقع در جین انسان تنها بر رفتار و کردار خودش تکیه می کند و از کتاب یا روحانی جهت رسیدن به سعادت استفاده نمی کند بر طبق عقاید آنها انسان برای رسیدن به رستگاری به 3 روش زیر باید عمل کند:

1:دانش درست

2:ایمان درست

3:کردار درست

یکی از پر اهمیت ترین دستورات جین دوری از آزار به دیگر جانداران چه عمد و چه غیر عمد است یک فرد جینی باید گیاه خوار باشد و از مشاغلی چون شکار نجاری الوار بری قصابی آشپزی ... دوری کند و معمولا" جین ها تاجر هستند.

از نظر جین هر یک از 4 مورد زیر نکوهیده و دارای اثرات روحی منفی است:

1: وابستگی به اشیا مادی چون غذا لباس زن شو هر و ...

2: تسلیم شدن به احساسات شدید انسانی همانند خشم حرص آز و ...

3:قرار دادن جسم و روح در اختیار مادیات

4:باورهای نادرست و غیر حقیقی

و برای آماده کردن روحشان باید 12 مرحله زیر را فراموش نکنند:

1:محبت به تمام جانداران

2:راستگوئی و صداقت

3:احتراز از دزدی

4:پاکدامنی و عفت

5:قناعت به حداقل نیازها

6:کم کردن مسافرت جهت کمتر آزار رساندن به جانداران

7:وابسته نشدن به چیزی

8:دوری از بدگویی و غیبت و جنگیدن یا حمل اسلحه و یا فریب دیگران

9: 48 دقیقه زمان برای تفکر روزانه در مورد خود انسان و دوست داشتن تمام موجودات

10:بخشی از روز جهت انجام مراسم اعتقادی

11: 24 ساعت روزه به شیوه مرتاضان هر چند وقت یک بار (شیوه مرتاضان :دوری از زنان آشامیدنی غدا زیور آلات زیر انداز نرم...)

12:حمایت از مرتاض گری و جامعه مرتاضانو کمک به آنها

 

چگونه یک مرتاض شویم؟

مرتاض دارای صفاتی می شود که جینا آن را صفات مردان میامد آنها در رفتار خود جدی هستند مهربان و خوش خلق هستند عاقل و متواضع هستندو در گفتار خود همواره مواظب سپاسگذار و حمد گوی و نیکو کارند از گناه دوری میکنند و به رسوم قدیم احترام میگذارند.

برای داوطلبان مرتاضی باید عرض کنم که یک سری کارها را باید انجام دهند ولی این کارها در خانواده های ما ایرانی ها حداقل در این زمان به راحتی قابل پذیرش نیست:

در ابتدا تمام دارایی های خود را به خانواده و اطرافیان می بخشد سر خود را می تراشد و لباس مرتاضان را به تن میکند لباس مرتاضان دو تکه در پایین و سه تکه در بالاست و رنگ ان به فرقه انتخابی وابسته است تمام دارایی یک مرتاض لباس تنش به اضافه چند تکه پارچه برای دور کردن حشرات و چند کاسه چوبی برای گدایی غذا و جارویی برای کنار زدن حشرات از مسیر حرکت در واقع او اکنون یک آسمان جل واقعی شده.

او هرگز نباید هیچ موجودی در هر یک از طبقات 5 گانه را بیازارد و نباید بر آن چیز که به او هدیه نشده تجاوز کند نباید در مقابل هیچ خدایی تعظیم کند یا با جنس مخالف رابطه ای داشته باشد او نباید هیچ گونه وابستگی به شخص یا چیز خاصی داشته باشد او نسبت به رنگ صدا بو یا هر چیزی که از طریق حواس 5 گانه قابل درک است حساسیت احساس یا وابستگی داشته باشد او باید بر ادراکات و کلمات کارها و احساساتش حکومت کند و غذای روزانه خود را از راه گدایی تامین کند

(الان شدی یه مرتاض مارو هم برکت کن .. علی )

خلاصه بعد از مرگ ماهاویرا که از طریق نخوردن آب و غذا بود و خود را کشت این مذهب  بعدها به دو دسته سفید جامگان در شمال هند (با دراویش سفید جامه آذر بایجان اشتباه نشوند این دراویش از فرقه حروفیه هستند و نزدیکی بین این دو نیست) و آسمان جامگان منشعب شدند که دیگر در این باب از فرسایش حوصله شما دوری می کنم

 

 

 

ما باده نشینان خرابات الستیم

تا بوی علی هست در این میکده مستیم

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آبان ۱۳۸۶ساعت   توسط علی(مغلوب) | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
دورتر...
این‌جا
حوالی خوشه گندم از داس افتاده‌یی،
من بودم که می خواندم!
با تک بالِ پوسیده‌ام!
دورتر...
این‌جا
پشت نه صدایی دیگر
قطعاً روزی صدایم را خواهی شنید!
روزی که نه صدا اهمیت دارد
و نه روز!

در یاد ماندگان
ناکجا آباد
شام خداوند
سماع
من اینجا بس دلم تنگ است
دریاب که عمر رفته را نتوان یافت
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
مرداد ۱۳۸۸
خرداد ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهریور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تیر ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
نویسندگان
ناصر
علی(مغلوب)
یاران همنشین
زیر علامت ماه
نم باران
چند روایت معتبر
سلوکیه
گیلدا
سلام قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ
صدای آشنا
دالاهو
آشفته حالی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM